rus   ukr   ell   eng
         
 • Αρχική
 •  
 • Ιστορία
 •  
 • Πολιτισμός
 •  
 • Πύλη Επιχειρήσεων
 •  
 • Ακίνητα
 •  
 • Κατάστημα

Ελληνικό γιατρικό Ίδρυμα «Ιπποκράτη»

Греческий медицинский фонд «Гиппократы» основан в2004году Всемирным советом греков зарубежья. Финансируется организацией Hellenicare, Госдепартаментом США, правительством Греции идругими меценатами.

За время своей деятельности вгороде Мариуполе центр заслужил статус одного излучших небюджетных медицинских учреждений. Сегодня здесь можно пройти обследование исделать иммунологические, биохимические иклинические исследования.

У Фонда хорошо налажена связь сОбластным управлением здравоохранения иглавными врачами районных больниц.

Главным показателем эффективной работы Фонда является тот факт, что пациенты сами передают друг другу информацию осуществовании медицинского центра иоего возможностях, повышая тем самым его авторитет.

Свидетельство о регистрации

 

 

Устав

Ответственные лица

 

 

<b>Лазаренко Александр Васильевич</b><br />Директор медицинского центра Лазаренко Александр Васильевич
Директор медицинского центра
<b>Рудаловская Тамара Семёновна</b><br />Заместитель директора по лечебной работе Рудаловская Тамара Семёновна
Заместитель директора по лечебной работе
<b>Пилипенко Валентина Александровна</b><br />Главная медсестра Пилипенко Валентина Александровна
Главная медсестра

Услуги центра

В нашем медицинском центре используется самое современное и эффективное оборудование, позволяющее получать качественный результат на всех стадиях от выявление болезни до полного выздоровления пациента. Для маммологического обследования используется аппарат Alpha ST, для рентгенологического — оборудование Siemens. Оборудование имеет очень низкий уровень радиационного излучения при очень высоких эффективных показателях. В Украине насчитывается всего несколько аналогичных аппаратов, что ещё раз подтверждает уникальность данного оборудования.

Греческий медицинский фонд «Гиппократы» оказывает следующие медицинские услуги:

 1. Консультации специалистов:
  • терапевта;
  • кардиолога;
  • эндокринолога;
  • окулиста;
  • гинеколога;
  • маммолога-онколога;
  • хирурга;
  • уролога.
 2. Ультразвуковая диагностика:
  • молочных желез;
  • щитовидной железы;
  • брюшной полости;
  • почек и мочевого пузыря;
  • предстательной железы;
  • гинекологических органов;
  • тазобедренных суставов у детей;
 3. Маммологическое обследование;
 4. Рентгенологическое обследование;
 5. Электрокардиологическое обследование;
 6. Лабораторные исследования:
  • клинические;
  • биохимические;
  • иммунологические.

Лабораторное оборудование:

Оборудование для маммологического обследования (используется аппарат Alpha ST):

Оборудование для рентген-обследования (используется аппарат Siemens с предельно низким уровнем радиационного излучения):

Обледование ультразвуковое (УЗИ, используется аппарат Phillips):

Дневной стационар медицинского центра:

Льготные категории граждан

 

 

В центре бесплатно обслуживаются и получают медикаменты (на сумму 25,00 грн. один раз в три месяца) следующие льготные категории граждан:

 • инвалиды ВОВ;
 • участники боевых действий;
 • инвалиды первой группы;
 • дети-сироты;
 • дети из многодетных семей;
 • инвалиды советской армии.

Медицинские программы

Работа Фонда ведется по 5 программам:

 1. Гуманитарная программа;
 2. Программа «Сельские медсестры»;
 3. Программа «Мобильные бригады врачей»;
 4. Программа «Греческий медицинский центр»;
 5. Мамологическая программа.

Цель всех программ: предоставление медицинской помощи сельским жителям населенных пунктов с компактным проживанием греков, незащищенным слоям населения и жителям города Мариуполя.

CAE свою деятельность в Украине начал в 1998 году с Гуманитарной программы, цель которой — получение и распределение медицинских грузов между лечебными учреждениями Донецкой области.

Программа «Сельские медсестры» (с 2002 года) заключается в возобновлении медицинского обслуживания в селах, где отсутствует государственное здравоохранение.

В мае 2002 года стартовала программа «Мобильные бригады врачей». Мобильная бригада обслуживает жителей сел с компактным проживанием греков. Обслуживаются все жители сел не зависимо от их национальной принадлежности. В мобильной бригаде имеется медсестра, врач-терапевт, врач УЗД и 3 узких специалиста. Медикаменты выдаются пациентам бесплатно.

Греческий медицинский центр был открыт в 2003 году. В центре работают специалисты узкого профиля, функционирует лаборатория. Клиника укомплектована лучшим медицинским оборудованием и имеет все предпосылки для успешной и результативной работы.

Маммологическая программа начала работу в марте 2005 года. Цель программы заключается в профилактике и выявлении рака молочной железы на начальной стадии, а так же предоставление квалифированного лечения. В рамках этой программы Фонд «Гиппократы» сотрудничает с мариупольским онкологическим центром. Маммологическое отделение оснащено маммографом Alpha ST, аппаратом УЗИ Philips, рентгенологическим аппаратом Siemens.

Примеры снимков молочной железы (с патологией и без):

В 2008 году начал работу дневной стационар, где пациенты имеют возможность получить квалифицированную помощь в комфортных условиях.

 


Warning: imagepng(): Unable to open './images/captcha/1351c41639a850341bb0b9666bd089d7.png' for writing: Permission denied in /var/www/html/greeks.ua/library/Zend/Captcha/Image.php on line 557

Назад

 

 
 • Αρχική
 •  
 • Ιστορία
 •  
 • Πολιτισμός
 •  
 • Πύλη Επιχειρήσεων
 •  
 • Ακίνητα
 •  
 • Κατάστημα© Έλληνες της Ουκρανίας, 2008 - 2015 Νομική πληροφορία και προϋποθέσεις χρήσης Περί Πύλης