rus   ukr   ell   eng
         
 • Αρχική
 •  
 • Ιστορία
 •  
 • Πολιτισμός
 •  
 • Πύλη Επιχειρήσεων
 •  
 • Ακίνητα
 •  
 • Κατάστημα

Ιστορία ίδρυσης

Как это было

В богатой этничной палитре Украины достойное место занимают греки. Известно, что первые греческие поселения в Северном Причерноморье появились ещё в VIII ст. до н.э. На протяжении последующего исторического периода с разной интенсивностью греческая эмиграция из Греции, Турции, османского Крыма пополняла диаспору соплеменниками. Эллины принесли на праукраинскую землю элементы классической цивилизации, свою культуру, язык, христианство. В течение столетий они плечом к плечу с другими народами обороняли православие, развивали культуру и науку, экономику и торговлю, боролись с общим врагом. Пережив на своём веку немало героических и драматических этапов, греки сумели сохранить национальное самосознание, родной язык, богатые традиции, самобытную культуру, а также приверженность своим историческим корням, стремление развивать дружественные отношения с братьями по крови. В конце 80-х - начале 90-х годов XX столетия в результате демократических преобразований в мире и бывшем СССР для греков и других народов наступил этнополитический ренессанс.

Перестроечные процессы, новое Законодательство, знакомство с европейскими стандартами в сфере прав человека и национальных отношений способствовали консолидации и национально-культурному возрождению этносов. В этих условиях зарождалось организованное греческое национальное движение. Первые греческие общества появились ещё в советское время: в 1988 г. - греческий клуб "Эллада" в Одессе, в 1989-1990 годах греческие общества в Мариуполе, Донецке, Харькове, Киеве, Керчи, Володарском, Першотравневом, Великоновоселковском районах. Прогрессивным фактом в национальном движении было создание в 1990 году областного, затем Республиканского общества греков, впоследствии в 1991 году преобразованного в Союз греков Украины (СГУ). Внеся на первом этапе определенный положительный вклад в развитие эллинизма, эти общественные формирования греков по ряду объективных и субъективных причин не смогли выполнить своё предназначение. Реальным выразителем идеи консолидации греческих обществ, сохранения диаспоры, защиты и представления прав, интересов греков в Украине и за рубежом, развития украинско-греческих связей и толерантных межнациональных отношений в стране стала Федерация греческих обществ Украины (ФГОУ), созданная 8-9 апреля 1995 года. Её учредителями стали 17 обществ из 6 областей Украины. 87 делегатов конференции в активной дискуссии с большой заинтересованностью и ответственностью провозгласили создание Всеукраинского общественного объединения греков. Так началась летопись славных дел ФГОУ.

1-й съезд ФГОУ (7 апреля 1997г.)

В истории Федерации принципиальное значение имел 1-й съезд, состоявшийся в 1997 году в атмосфере острого противоборства с группой сторонников СГУ. Благодаря активной позиции и самоотверженной поддержке народного депутата Украины В. Г. Хары, соратников по национальному движению Ф. Д. Стамбулжи, Н. Х. Темира., С. П. Хараджи и некоторых других лидеров, состоялось самоутверждение ФГОУ, пополнение её рядов и становление единственной всеукраинской греческой общественной структурой.

2-й съезд ФГОУ в 2000 году стал съездом единства, согласия и развития эллинизма.
3-й съезд в 2003 году продемонстрировал монолитность рядов, стабильную профессиональную работу Федерации и её новые возможности.

Кто стоял у истоков

Рождению Федерации греческих обществ Украины предшествовала самоотверженная, кропотливая работа греческих обществ, патриотизм и подвижничество лидеров, активистов, греческой творческой интеллигенции. У истоков создания ФГОУ стоял оргкомитет в составе:

 1. Проценко-Пичаджи А.И. - председатель Мариупольского общества греков;
 2. Аджавенко Н.К. - председатель Першотравневого районного общества греков;
 3. Балабанов К.В. - ректор Мариупольского гуманитарного института;
 4. Коноп-Ляшко В.И. - заведующая отделом образования Мариупольского общества греков;
 5. Балджи А.Я. - руководитель пресс-службы Мариупольского общества греков;
 6. Парпула С.И. - член Совета регионального общества Союза греков Украины;
 7. Патрича Д.К. - заместитель председатель Донецкого общества греков;
 8. Сепианов И.М. - заместитель председателя Мариупольского общества греков;
 9. Стамбулжи Ф.Д. - председатель Донецкого общества греков;
 10. Шебаниц Ф.Ф. - председатель Володарского районного общества греков;
 11. Хараджа С.П.- заведующий отделом внешних связей Мариупольского общества греков;
 12. Харабет В.В. - член Мариупольского общества греков;


Warning: imagepng(): Unable to open './images/captcha/5a9ebb607fcc700280e21fb3ba82d589.png' for writing: Permission denied in /var/www/html/greeks.ua/library/Zend/Captcha/Image.php on line 557

Назад

 

 
 • Αρχική
 •  
 • Ιστορία
 •  
 • Πολιτισμός
 •  
 • Πύλη Επιχειρήσεων
 •  
 • Ακίνητα
 •  
 • Κατάστημα© Έλληνες της Ουκρανίας, 2008 - 2015 Νομική πληροφορία και προϋποθέσεις χρήσης Περί Πύλης