rus   ukr   ell   eng
         
 • Αρχική
 •  
 • Ιστορία
 •  
 • Πολιτισμός
 •  
 • Πύλη Επιχειρήσεων
 •  
 • Ακίνητα
 •  
 • Κατάστημα

Κοινωνικά προγράμματα

Наряду с главной функцией национально-культурного возрождения, Федерация греческих обществ Украины (ФГОУ) при поддержке МИД Греции и Всемирного Совета греков Зарубежья (ΣΑΕ) успешно реализует в Украине социальные программы. В центре внимания ФГОУ — национальное самосознание, патриотизм, духовное и материальное благополучие соплеменников. Опорой и выразителем интересов греков являются общества — первичные ячейки и центр «живого» эллинизма на местах. Помощь греческим обществам, а через них и соплеменникам — главная забота Федерации. За прошедшие годы для развития национального образования, культуры, оздоровления, издательства и др. целей МИД и др. структуры Греции оказывали значительную экономическую помощь. Содержание Культурного центра ФГОУ, проведение Всеукраинских мероприятий, поддержка многих инициатив греческих обществ, издание газет, материальная помощь школам, лечебным учреждениям, церквям, отдельным социально-незащищенным соплеменниками и ряд других благотворительных акций на счету матери — Эллады.

Особое место среди многообразия социальных программ занимают:

 • программы оказания гуманитарной помощи населению;
 • программы оказания помощи церквям;
 • организация программ оздоровления детей, молодежи и пенсионеров в Греции и Украине;
 • программа «Матери эллинизма»;
 • программа оказания помощи детям греческого происхождения из неполных семей и детям-инвалидам;
 • программы оказания помощи школам, в которых изучается новогреческий язык.

С целью экономической поддержки греческих обществ и социально-незащищенных граждан с 1998 г. ΣΑΕ с Федерацией реализует программу оказания гуманитарной помощи населению. Получено более 80 контейнеров гуманитарной помощи медицинского назначения, продуктами питания, одеждой, обувью, учебниками новогреческого языка.

Программа оказания помощи детям греческого происхождения из неполных семей и детям-инвалидам

В 2005-2006 гг. по инициативе председателя Федерации греков Швейцарии господина Димитриса Саррисаваса была организована программа оказания помощи детям греческого происхождения из неполных семей и детям-инвалидам. В рамках этой программы 50 детей, в основном из сельских районов Донецкой области, получили материальную помощь на общую сумму около 34000 грн.

Получены средства от Федерации греческих обществ Швейцарии в лице председателя Д. Саррисаваса на покупку медицинского оборудования необходимое для Медицинского центра в п.Старый Крым. Приобретено медицинского оборудования: ингалятор, фотоколориметр, микроскоп, облучатель стационарный ультрафиолетовый для групповых локализованных обучений, автоклав и другие предметы медицинского назначения.

Программа «Матери эллинизма»

С 2001 года во взаимодействии с Федерацией греческих обществ Украины Ангелос Асланидис (на тот период Координатор Периферии Европы Всемирного совета греков Зарубежья) и Женская Организация Кипра организовали программу «Матери эллинизма». Начиная с 2001 года, неоднократную финансовую помощь от женщин Кипра и других стран получили более 250 детей из Мариуполя, Донецка, Киева, Старого Крыма, Волновахского, Старобешевского, Великоновоселковского районов. 90% детей, вошедших в программу, изучают в школах новогреческий язык.

Благодаря поддержке А. Асланидиса и Президиума ΣΑΕ периферии Европы в греческом посёлке Старый Крым усилиями местной власти, ОАО «ММК им.Ильича» построена современная поликлиника, которая обслуживает 9000 жителей.

ФГОУ трижды получила с Кипра контейнеры с гуманитарной помощью (одеждой б/у, школьными ранцами и учебниками). Организаторами этой программы были А. Асланидис, спонсоры и друзья Федерации на Кипре. Многие дети из отдаленных греческих сел получили канцелярские товары, книги, ранцы, библиотеки школ, где преподается греческий язык имеют собрания художественных и дидактических книг. Кабинет «Кериния» в Культурном Центре Федерации, где находится Федеративная библиотека, оборудован при поддержке Молодежной Организации Кипра. В 2005 Федерация получила от Совета греков Зарубежья Периферии Европы дидактический, методологические и художественные книги, 3850 экземпляров.

Программа «Оказание помощи церквям»

Построена церковь Святого Георгия в п.Сартане (г.Мариуполь). С конца 2005 г. оказывается экономическая помощь в возведении церкви в селе Малоянисоль. Получена церковная утварь от Всемирного Совета греков Зарубежья г-на А. Афенса для церкви Святого Георгия в с.Стыла Старошебевского района на сумму 150 тыс. $.

Программа оздоровления детей, молодежи и пенсионеров

За последние 6 лет были оздоровлены в Греции:

 • более 5 тысяч детей возрастом с 8 до 12 лет;
 • более 550 человек молодёжи;
 • около 500 пенсионеров.


Warning: imagepng(): Unable to open './images/captcha/03e5eb956459541f6d0c9e544727c149.png' for writing: Permission denied in /var/www/html/greeks.ua/library/Zend/Captcha/Image.php on line 557

Назад

 

 
 • Αρχική
 •  
 • Ιστορία
 •  
 • Πολιτισμός
 •  
 • Πύλη Επιχειρήσεων
 •  
 • Ακίνητα
 •  
 • Κατάστημα© Έλληνες της Ουκρανίας, 2008 - 2015 Νομική πληροφορία και προϋποθέσεις χρήσης Περί Πύλης