rus   ukr   ell   eng
         
 • Αρχική
 •  
 • Ιστορία
 •  
 • Πολιτισμός
 •  
 • Πύλη Επιχειρήσεων
 •  
 • Ακίνητα
 •  
 • Κατάστημα

Ιστορία της Ελλάδας από Ι έως XIV αιώνα. Βυζαντινή περίοδος.

Еще в эпоху эллинизма (со II в. до н. э.) над Балканским полуостровом утвердилась власть Римской империи. Вместо прежних греческих городов-государств были образованы римские провинции. В 324-330 гг. н. э. римский император Константин I Великий перенёс столицу империи из Рима в Константинополь, основанный на месте древнего города Византия, на европейском берегу пролива Босфор. От этого древнего имени пошло и название Византийской (Восточной Римской) империи. Она была образована в 395 г. в результате распада Римской империи на Западную и Восточную и существовала до 1453 г.

В границах Византийской империи жили бок о бок греки, славяне, албанцы, валахи и другие народы, которые обменивались друг с другом культурно-бытовыми навыками. Все они тогда назывались ромеями (римлянами), т. е. гражданами Римской империи.
Греки были наиболее многочисленной и культурной этнической общностью среди ромеев, и им принадлежала основная заслуга в создании высокой византийской культуры, одной из великих цивилизаций Европы. Ее философия, история, литература, естественные науки (особенно медицина) оказали большое влияние на развитие культуры народов Балканского полуострова, Западной Европы, Древней Руси, а также ряда областей Азии и Африки.

Важной вехой в истории Греции было принятие христианства, вероятно принесённого на Балканский полуостров жившими в Иерусалиме греческими колонистами. В середине I в. н. э. Грецию, согласно евангельскому преданию, посетил апостол Павел, который проповедовал в Салониках, Коринфе и Афинах. Греция стала центром раннего христианства, родиной одной из основных его ветвей - православия.

Восточная, или православная, церковь складывалась и развивалась как часть государственного аппарата, поддерживала императорскую власть. Разобщенность и вражда с западной христианской (католической) церковью, начавшаяся еще в первые века н. э. (особенно после распада Римской империи), привела к формальному разделению церквей в 1054 г.

С VI в. сохранился величайший памятник греческого христианства - собор Святой Софии, возведённый в Константинополе - столице Византии (ныне город Стамбул в Турции); позднее был частично перестроен и превращен в мечеть. В Средневековье строятся многочисленные монастыри и церкви на горе Афон (X-XIV вв.), поразительные комплексы Метеоры Монастирии (XIV в.), расположенные на неприступных скалах в горах Пинд, монастыри и церкви города Мистры (XIII-XV вв.). Они стали святынями и местами паломничества православных христиан из многих стран.

Огромная, разноликая, экономически разрозненная феодальная Византийская империя слабела от постоянных войн с соседями, от внутренних Политических неурядиц. Распад империи ускорило в начале XIII в. вторжение католических рыцарей-крестоносцев. В 1204 году во время четвертого крестового похода Византийская империя распалась, а Греция была поделена на несколько графств, самым мощным из которых было Афинское.

Затянувшаяся на полстолетие борьба с западноевропейскими феодалами на землях империи, конкуренция итальянских городов в области ремесла и торговли, усиление феодальной эксплуатации крестьянства, мешавшее расширению внутреннего рынка, острая классовая борьба внутри империи - все это ослабляло государство и экономически, и политически. В то время как в Западной Европе уже вызревали предпосылки для перехода к капиталистической формации, на землях Балканского полуострова еще царило средневековье.


Warning: imagepng(): Unable to open './images/captcha/80b6617b9e5d28c02984ff7cfc28c6bb.png' for writing: Permission denied in /var/www/html/greeks.ua/library/Zend/Captcha/Image.php on line 557

Назад

 

 
 • Αρχική
 •  
 • Ιστορία
 •  
 • Πολιτισμός
 •  
 • Πύλη Επιχειρήσεων
 •  
 • Ακίνητα
 •  
 • Κατάστημα© Έλληνες της Ουκρανίας, 2008 - 2015 Νομική πληροφορία και προϋποθέσεις χρήσης Περί Πύλης