rus   ukr   ell   eng
         

Книги

Линия жизни Здесь можно скачать сборник Г.Левченко "Линия жизни"

Σ’ δικό μ’ τουν κόσμου. (Το αφιέρωμα) Здесь можно скачать сборник Г.Левченко  «Σ’ δικό μ’ τουν κόσμου. (Το αφιέρωμα)»

АСПРУ КАРАВИ (Белый корабль) Здесь можно скачать сборник Г.Левченко  «АСПРУ КАРАВИ (Белый корабль)»

 

Книга ФГОУ 12

ЧЕЛПАНОВ Здесь можно скачать книгу Николая Аджавенко "Георгий Челпанов. Жизненный путь и научный подвиг".

 
Георгий Левченко «Линия жизни»  

Первый сборник Георгия Левченко включает поэмы и стихи, в которых полынная горечь боли  за родной народ и его историю сочетается с надеждой и верой в живительную силу любви и дружбы. За строчками стихов проступает образ поэта: иногда ироничного философа, иногда пылкого влюблённого, но всегда – искреннего, с живым интересом познающего мир природы и мир чувств, человека. Книга состоит из 145 страниц.
Георгий Левченко «Σ’ δικό μ’ τουν κόσμου. (Το αφιέρωμα)»  

Книга «Σ’ δικό μ’ τουν κόσμου. (Το αφιέρωμα)» («Моему народу. (Посвящение)») написана на греческом языке с использованием греческого алфавита. Эта  книга  является признанием автора в любви  своему маленькому народу, который в течение многих тысячелетий, невзирая на переломы судьбы, хранит свою древнюю культуру и язык. Она рассказывает об истории и современности приазовских греков и через вдохновенные поэтические сроки автора передает ее душу и чувство читателю. Книга состоит из 146 страниц.
Георгий Левченко «АСПРУ КАРАВИ (Белый корабль)»  

Книга посвящена истории и надеждам греков Украины. В книгу вошло большинство произведений написанных автором на греческом языке, а также их авторские переводы на русский язык. Особое место в книге занимает небольшой очерк истории греков Приазовья «Длинная дорога», которая отображает краткую историю заселения греками юга Украины, а также роль и место греков в её современной истории. В поэтической форме эта история также отображается в поэмах «Крымиада» и «Харахла». Книга состоит из 183 страниц. Первая половина книги написана на русском языке, а вторая на греческом с использованием русского алфавита.

 

 Джуха И.Г. "Пишу своими словами..." История репрессий против греков в СССР. Письма из ГУЛАГа. 1920-1950 гг. 


Сборник писем из тюрем, лагерей и мест спецпоселения, написанных советскими греками в годы сталинизма, - третья книга проекта «Грече­ский мартиролог». В сборнике представлены свыше трехсот писем, заявлений, жалоб и иных документов, написанных из ГУЛАГа, мест спецпоселения самими репрессированными, а также их родственниками. Их авторы - сотни рядовых советских греков и граждан Греции, счи­тавших своей родиной Советский Союз. Среди них - студенты, инженеры, священнослужители. Но в подавляющем большинстве - это малограмот­ные сельские жители - крестьяне, кустари-единоличники, домохозяйки. Их письма из частных и официальных стали историческим документами. Они - носители ценнейшей информации об эпохе 1930-1950 гг.

 

 

 

 

 

Иван Джуха. "Одиссея мариупольских греков"

 В 1993 году, после пятнадцатилетнего труда, выходит в свет первая книга И.Г.Джухи - "Одиссея  мариупольских греков". Данный труд - одна из первых обобщающих работ по истории греков Приазовья. И по сей день, когда опубликовано немало работ по истории мариупольских греков, "Одиссея мариупольских греков" остается одним из наиболее полных и наиболее глубоких исследований на данную тему. Работая над ней, И.Джуха в полной мере продемонстрировал важнейшие качества исследователя: глубокий анализ архивных документов и работ предшественников в сочетании с экспедиционными исследованиями.

 

 

 

 

Папуш Д. Избранные произведения

В книге представлены поэтические произведения греческого поэта Приазовья Дмитрия Папуша, не вошедшие в ранее опубликованные сборники.

Жанр: поэзия

Допечатная подготовка — Федерация греческих обществ Украины, 2008г.

Скачать книгу

Для просмотра книг в формате PDF вам понадобиться программа Adobe Reader. Программа распространяется бесплатно и её можно скачать на сайте компании-разработчика.

 

 

 

Бадасен Г.В. "По страницам истории села Ялта"

В книге представлены материалы об истории села Ялта, описаны события из жизни автора, тесно связанной с историей села и советской действительностью.

 

Жанр: очерк

Допечатная подготовка — Федерация греческих обществ Украины, 2007г.

 

Скачать книгу

Для просмотра книг в формате PDF вам понадобиться программа Adobe Reader. Программа распространяется бесплатно и её можно скачать на сайте компании-разработчика.


Темир С.К. "Очерки об истории села Старомлиновка"

Темир С.К. Очерки об истории
села Старомлиновка.
В книге автор приводит материалы из истории села Старомлиновка (Старый Керменчик): основание, становление советской власти, духовной жизни, различные события, связанные с развитием села, статистические данные. Их сбору и изучению автор посвятил многие годы своей жизни.

Жанр: очерк

Допечатная подготовка — Федерация греческих обществ Украины, 2007г.

 

Скачать книгу

Для просмотра книг в формате PDF вам понадобиться программа Adobe Reader. Программа распространяется бесплатно и её можно скачать на сайте компании-разработчика.

 

Греческие сказки села Большая Каракуба


Большая Каракуба
В книге представлен фольклорный материал — сказки, легенды, рассказы, песни — греков сёл Большая Каракуба, Новая Каракуба и Бугас.

Жанр: фольклор

Допечатная подготовка — Федерация греческих обществ Украины, 2007г.

 Скачать книгу

Для просмотра книг в формате PDF вам понадобиться программа Adobe Reader. Программа распространяется бесплатно и её можно скачать на сайте компании-разработчика.

 

 

 

Калоеров С.А. «От Крыма до Мариупольского греческого округа (1652-1783)»

Вышел в свет первый том четырехтомника Стефана Алексеевича Калоерова «От Крыма до Мариупольского греческого округа (1652-1783)».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Яруцкий Л. Выдающиеся греки-мариупольцы

В книге известного краеведа Льва Яруцкого собраны материалы о мариупольских греках.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Патрикац П., Топалова Н. "Эллада Донбасса и Приазовья"

Повествование, предлагаемое авторами, позволит читателям открыть для себя новые интересные страницы истории греческого народа, его быта и культуры. Исследователи в доступной форме излагают интересные и познавательные точки зрения на факты и события, происходившие еще совсем недавно на землях Таврического края.

 

 

 

 

 

 

 

 

Проценко А. Николай Щербина: афинянин петербургской стороны

Предлагаемая читателям книга о жизни и творчестве поэта Николая Щербины, потомка греков, родившихся в Приазовье, написана в форме очерков, объединенных единой сюжетной линией. Автор книги, краевед Проценко Аркадий Дмитриевич, почетный гражданин города Мариуполя, член Союза журналистов Украины, знакомит нас с интереснейшими факта из истории жизни поэта.

 

 

 

 

 

 


Мазур П. За что, Господи? Мариуполь, 1937 год: «Греческая операция»

 Книга известного в Мариуполе историка и краеведа Павла Мазура посвящена трагическим страницам в истории греческой общины Мариуполя — «Греческой операции» НКВД 1937-1938 годов.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проценко А.Д. Давид Хараджаев: благотворитель и общественный деятель

Автор книги, краевед Проценко Аркадий Дмитриевич, почетный гражданин города Мариуполя, член Союза журналистов Украины, знакомит нас с интереснейшими фактами из истории жизни благотворителя и общественного деятеля города Мариуполя XIX и начала XX века Д. А. Хараджаева.

 

 

 

 

 

 

 


Хаджинова О. Греческие литераторы — современники Георгия Костоправа

В настоящий литературно-энциклопедический сборник вошли библиографические сведения о греческих литераторах-современниках Георгия Костоправа, внесших свой вклад в становление греческой литературы Украины в 30-е годы XX века.

 

 

 

 

 

 

 

 

Узбек Е. Василий Каразин из рода Караджи

С жизнью и деятельностью В. Н. Каразина, ученого, общественного деятеля, просветителя автор предлагает познакомиться читателям, которые интересуются историей Украины и греков Украины.

 

 

 

 

 

 

 

 

Зайченко С. Танцы греков Приазовья

Книга адресуется руководителям и участникам самодеятельных хореографических коллективов. Полезный материал найдут в ней и режиссеры драматических коллективов и народных театров, а также наши друзья в Греции, интересующиеся историей зарубежного эллинизма.

 

 

 

 

 

 

 

 

Кирьяков Л.Н. Сказки греков Призовья

В 2007 году вышел в свет уникальный сборник «Казки греків Призов’я», составителем которого является лауреат литературной премии им. М.Рыльского, поэт, публицист, переводчик, член Национального Союза писателей Украины, ветеран национального движения Леонтий Нестерович Кирьяков. Книга издана по заказу Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины.

 

 

 

 

 

 


Папуш И.А. История и творчество греков Приазовья

Автор книги на основании анализа источников, литературы, многих документов, личных воспоминаний, являясь участником отдельных исторических событий 30-х годов, справедливо отстаивает свою точку зрения на те или иные события из жизни греков Приазовья.

 

 

 

 

 

 

 

 

Книга памяти греков Украины

В книге на основе комплекса документов Государственного архива СБУ (Киев), Архива временного хранения документов УСБУ в Донецкой области проведено полномасштабное исследование репрессий 1937-1938 гг. против греческого населения Украины.

 

 

 

 

 

 

 

Моя Эллада — Украина. Стихи, проза, публицистика. Сборник греческих литераторов

В коллективный сборник «Моя Эллада — Украина» вошли стихи, проза, публицистика литераторов-греков Приазовья, пишущих на греческом (румейском, урумском) языках, русском и украинском. В их произведениях — раздумья о своих истоках, о том дорогом, что связывает с прародиной Элладой, о сегодняшнем нелегком дне. О возрождении эллинизма во всем мире.

 

 

 

 

 

 

 

«Я смело могу стать перед судом потомков...»: Каразинский сборник

В год 200-летия Харьковского национального университета им. В.Н. Каразина подготовлен сборник, состоящий из репринтного издания монографии Н. Тихого «В.Н. Каразина: его жизнь и общественная деятельность» 1905 г., библиографии трудов В. Н. Каразина и работ о нем, уникального блока автографов В. Н. Каразина из фондов библиотек г. Харькова.

 

 

 

 

 

 

 

Греческие молитвы, заклинания и заговоры из Большой Каракубы

Вниманию читателей предлагается полная публикация текста рукописного сборника врачевательных молитв, заклинаний и заговоров, бытовавших среди греческого населения Приазовья после его выхода из Крыма в 1778 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

Балджи А. Греческие хроники Украины

Эта книга составлена из воспоминаний автора и статей, репортажей и интервью, опубликованных в разное время в газетах «Приазовский рабочий», «Эллины Украины» и других периодических изданиях.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хартахай Ф. А. Собрание сочинений

В данное собрание сочинений вошли статьи, напечатанные в 60-70 гг. XIX века в редких периодических изданиях, и книга «Христианство в Крыму» историка, педагога и просветителя Ф. А. Хартахая.

 

 

 

 

 

 

 

 

Пономарева И. С. Етнічна історія греків Приазов’я (кінець XVIII — початок XXI ст.). Історико-етнографічне дослідження

Монография посвящается историко-этнографическому исследованию греков украинского Приазовья. Основываясь на значительном этнографическом материале, характеризуются локальные особенности материальной и духовной культуры греков. Освещаются проблемы этнической истории мариупольских греков, отображено сохранение архаических черт, современное состояние и этнокультурные отношения.

 

 

 

 

 

 

 

Мазур П. Георгий Костоправ: поэт и гражданин

Костоправ Георгий (Юрий) Антонович (1903-1938) — основатель национальной литературы греков Украины. Член Союза писателей Украины со дня его основания. Писал на греческом (румейском), украинском, русском языках. Один из фундаторов и литературных редакторов государственного греческого издательства (Мариуполь) и газеты «Колективистыс».

 

 

 

 

 

 

 

Коноп-Ляшко В.И. «Мариуполь: возвращение имени»

Вышла в свет книга «Мариуполь: возвращение имени» (составитель В. И. Коноп-Ляшко), которая посвящена истории движения за возвращение Мариуполю его исторического названия.

 

 

 

 

 

 

 

 

Киор В. «Плач плачей, или Книга невыплаканных слез».

Вышел в свет новый сборник стихов мариупольского поэта и активиста греческого национального движения Валерия Киора «Плач плачей, или Книга невыплаканных слез».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вышел в свет учебник урумского языка!

Вышло в свет учебное пособие с аудио приложением «Урумский язык. Урум дили». Данное издание посвящается 230-летию начала переселения греков из Крыма в Приазовье.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Г.И. Сарбаш. "Играем хайтарму".

В сборнике представлены 37 различных вариантов распространенной и любимой среди греков мелодии -„хайтармы". Автор Г.И. Сарбаш записывал и собирал их в течение ряда лет. Сборник может заинтересовать как профессионалов-музыкантов, так и любителей греческой музыки.

 

 

 

 

 

 

 

 

Митрополит Игнатий: "Моисей мариупольских греков"

Имя митрополита Игнатия вот уже более двух столе­тий справедливо связывается с переселением крымских греков в Северное Приазовье. И основанием города Ма­риуполя. Предлагаемая книга не является научным экс­курсом в область истории переселения и поэтому не пре­тендует на всестороннее освещение событий. Автор ста­вил перед собой скромную задачу - описать наиболее яркие эпизоды далекого прошлого и участия в них мит­рополита Игнатия.

Автор книги - краевед Проценко Аркадий Дмитриевич, почетный гражданин города Мариуполя, член Союза журналистов Украины.
Перу Аркадия Дмитриевича принадлежат книги: «Записки мариупольского краеведа», «Пушкин в Приазовье», «Мариупольский год Серафимовича», «Годы, спектакли, трагедия», «Народный драматический театр «Азовстали», «В диалоге со временем», «Улицами старого Мариуполя», «Азовсталъские истории», «Николай Щербина: афинянин петербургской стороны», «феоктист Хартахай: народный просветитель», «Давид Хараджаев: благотворитель и обществен­ный деятель», «Из жизни Кобзаря» и много крае­ведческих публикаций в СМИ города и Украины.

 

Римма ХАРАБАДОТ. Румейско-русско-новогреческий словарь

Под редакцией А.А. Белецкого и Т.Н. Чернышевой
Словарь содержит лексику румейского языка приазовских греков (диалект сёл Большая Каракуба, Новая Каракуба и Бугае Донецкой области Украины). Словарь может быть рекомендован специалистам в области языкознания, преподавателям и студентам, которые занимаются исследованиями в области сопоставительного анализа румейских диалектов и новогреческого языка, а также всем грекам-румеям, желающим совершенствовать знание своего родного языка.

 

 

 

 

 

Петр Шол. "Железный Чукарин"

Читателю предлагается книга ветерана спорта и труда П.Шола, кото­рый, выйдя на заслуженный отдых, посвятил себя сбору, анализу и обоб­щению бесценного материала, посвященного различным аспектам жиз­ни и деятельности великого советского гимнаста, уроженца Приазовья - Виктора Ивановича Чукарина.
В книге обобщен материал о жизни и спортивных достижениях наше­го замечательного земляка. В качестве источников использованы мате­риалы газет, журналов, книг, личные воспоминания В.И.Чукарина, воспо­минания знакомых, друзей, тренеров, спортсменов, которым приходилось видеться, общаться и тренироваться вместе с ним.

 

 

 

 

 

Аркадий Проценко. "Феоктист Хартахай: народный просветитель"

Предлагаемая читателям книга о жизни и творчестве выдающегося теоретика и организатора народного просвещения Феоктиста Абрамовича Хартахая, потомка греков, родившихся в Приазовье, написана в форме очерков, объединенных единой сю­жетной линией. Автор книги, краевед Проценко Аркадий Дмитриевич, почетный гражданин города Мариуполя, член Союза журналистов Украины, знакомит нас с интереснейшими фактами из истории жизни организатора народного просвещения в городе Мариуполе. Перу Аркадия Дмитриевича принадлежат книги «Записки мариупольского краеведа», «Мариупольский год Серафимовича», «Пушкин в Приазовье», «Годы, спектакли, трагедия», «Народный драматический театр «Азовстали», «В диалоге со временем», «Улицами старого Мариуполя», «Азовстальские истории», «Николай Щербина: афинянин петербургской стороны» и много краеведческих публикаций в СМИ города и Украины.

 

 

 

Анастасия Папуш. "На дорогах земных"

«На дорогах земных...» - первый поэтический сборник талантливой мариупольской поэтессы. Стихи, объединенные в два раздела - «Во дворце у природы» и «Этот мир», - о красоте природы, о любви к родному краю, о нашем сложном времени и месте человека в нем.

 

 

 

 

 

 

 

Галина  Захарова. "Хранить вечно". (О жертвах политического террора г. Мариуполя и Приазовья)

Эта книга является продолжением уже ранее изданных книг автора "Мариупольская трагедия" и "Всех поименно назвать", в которых только одна тема - репрессии на Мариупольщине.
Книга издана благодаря основной спонсорской помощи мариу­польского городского головы Юрия Юрьевича Хотлубея.
Под редакцией автора-составителя Галины Михайловны Захаровой, председателя городского историко-просветительского правозащитного
общества "Мемориал".

 

 

 

 

 

 

Иван Джуха. "Милар".

«Милар» - в переводе с греческого языка означает «Мельница». Этот образ прошел через всю книгу и как бы олицетворяет сложные перипетии первой трети двадцатого века, которые, словно жернова, перемалывал человеческие судьбы.
Автору удалось талантливо воссоздать целую эпоху в жизни греков Приазовья. Так же, как он это уже сумел сделать в своей книге «Одиссее мариупольских греков».
Книга рассчитана на массового читателя.

 

 

 

 

 

 

Георгий Левентис. «Цена свободы».

От автора
"Белые пятна истории", к ликвидации которых настойчиво при­зывал в свое время М.С. Горбачев, пока еще имеют место. Одним из больших этих пятен, безусловно, является история НКВД и его детища - ГУЛАГа.
Хочется надеяться, что наряду с многочисленными книгами об истории этого органа, изданными как за рубежом, так и в странах быв­шего СССР, мой скромный труд частично поможет решить эту задачу.
Уникальным, может быть, в этой книге является описание того, как автор чудом несколько раз избежал верной гибели. Причем один раз благодаря начальнику районного отдела НКВД. Этому энкаведисту за его гуманное отношение автор приносит сердечную благодарность, хотя глубоко верит, что за его действием была рука Всевышнего. Ему, всемилостивому Богу, да будет слава и благодарение.
                                                                                                        Георгий Левентис.

 

 

 

Папуш И.А. "Греки Приазовья в годы Великой Отечественной вой­ны 1941 - 1945 гг".

Книга научного сотрудника Мариупольского краеведческого музея Папуша Ивана Агафоновича рассказывает о храбрости и преданности греков Приазовья в кровопролитных боях с фашизмом в годы Великой Отечественной войны.

 

 

 

 

 

 

 

 

Григорис Меотис. "Тримонтан"

Григорис Меотис (Данченко) родился в 1941 году в с. Урзуф Донецкой области. Художник-оформитель. Служил на флоте (Краснознаменная Каспийская флотилия). Печататься начал в 1967 году.
Стихи выходили в коллектив­ных сборниках: «Днипрови райдуги» - 1976г. «Від берегов Азова» - 1978г. «Моя  Эллада-Украина»  -1995г.
«Пирнешу астру» - 1986г. «Меотида» - 1986г. «Еолика граммата» (Эолийские письма) - Греция. Отдельно стихи и поэма вы­ходили в сборнике «Золотая моя Меотида» на греческом языке.
«Тримонтан» - новая книжка поэта.

 

 

 

 

П.И.Мазур. "Земские школы в греческих селах Приазовья".

В книге П.И.Мазура собран материал о земских школах в гречес­ких селах Приазовья конца XIX - начала XX в.в.
Читатель имеет возможность ознакомиться с устройством земских школ, историей их создания в различных селах, организацией учебного процесса в них, с условиями финансирования школ и учителей, особенно­стями зарождения и становления земских школ.
Книга может представлять интерес для исторических исследований в области школьного образования в Приазовье и широкого круга читате­лей.

 

 

 

 

 

Жизнеописание заслуженных греков Украины (информационно-справочный материал) 1778-2008 гг.

Руководитель проекта и ответственный за выпуск - председатель ФГОУ - Проценко-Пичаджи Александра Ивановна.
Редактор и составитель      - ответственный секретарь Федерации - Косее Николай Сергеевич
В этой книге представлена галерея украинских греков, животворив­ших свой век, патриотизмом, трудом и талантом которых внесён весомый вклад в различные сферы жизнедеятельности страны, возрождение и раз­витие эллинизма.
Герои книги - греки, имеющие особые заслуги перед государством и своим народом. Их жизнеописание не только интересно и увлекательно, но и познавательно, так как отражает неповторимый облик эпохи, само­бытную судьбу греков и их наиболее ярких представителей.
Знакомство читателей с именами и славными делами когорты заслу­женных греков Украины будет способствовать сохранению исторической памяти и национального самосознания, познанию и почитанию прошло­го, без чего у народа нет будущего.

 

Гедьо А.В. "Джерела з історії греків Північного Приазов'я (кінець XVIII - початок XX ст.)".

В монографії розглядаються джерела з історії греків Північного Приазов'я кінця XVIII - початку XX ст. Аналізується історіографія питання, дається комплексний і систематизований аналіз основних архівних зібрань та публікацій джерел з історії грецької громади Північного Приазов'я. Особливу увагу приділено аналізу актів державного управління та діловодства, а також наративних джерел.
Для істориків, викладачів та студентів, усіх, хто цікавиться етнічною історією нашої держави.

 

 

 

 

 

 

Калоеров С.А. "Греки Приазовья: Аннотированный библиографический указатель".

Указатель включает аннотированное описание основных про­изведений печати и документов по истории, культуре и искусству греков Приазовья на русском и украинском языках. Адресован ис­торикам, этнографам, музейным и библиотечным работникам, ши­рокому кругу читателей, интересующихся проблемами истории и культуры, социального, национального и духовного развития грече­ского населения Украины.

 

 

 

 

 

 

 

Отин Е.С. Топонимия приазовских греков (историко-этимологический сло­варь географических названий).

Во втором издании словаря (первое вышло в 2000 году) 539 ста­тей, которые содержат историко-этимологический анализ географи­ческих названий греков-таврорумеев и урумов, переселившихся в Северное Приазовье из Крыма в конце 70-х гг. XVIII в. Для лингвистов, историков, краеведов, аспирантов, студентов гуманитарных факультетов.

 

 

 

 

 

 

 

Душка В. "Село над Кальмиусом: Очерки истории села Старая Ласпа".

В  книге  рассказывается  об  истории  села, основанного на правом берегу реки Кальмиус в 1780 г. греками - переселенцами из Крыма, о непростых судьбах его жителей, их самобытной культуре.

 

 

 

 

 

 

 

 

Богадица Т.К. "Обрядовый фольклор греков Приазовья".

Рекомендовано научно-методическим советом Мариупольского краевед­ческого музея и отделом научных исследований и издательств Федерации гречес­ких обществ Украины.
В этой книге описаны обряды «Свадьба» и «Рождение ребенка» греков Приазовья на примере поселка Сартана.

 

 

 

 

 

 

 

Папуш И.А. "Творческая деятельность греков Приазовья. Конец XIX - XX век. Энциклопедический справочник".

В настоящий энциклопедический справочник вошли персональные биографические сведения о представителях греческой творческой интеллигенции При­азовья в конце XIX - XX веках, сыгравших значительную роль в построении нового, демократического общества.

 

 

 

 

 

 

 

 

Лев Яруцкий. "Пушкин в Приазовье".

Литературно-краеведческий очерк. В книге рассказывается о путешествии А.С.Пушкина в Приазовье. Над данной книгой автор работал тридцать лет.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А.Н.Гаркавец. "Уруми Надазов'я".

Історія, мова, казки, пісні, загадки, прислів'я, приказки, писемні пам'ятки (Урумы Приазовья. История, язык, сказки, песни, загадки, пословицы, поговорки, письменные памятники [свод фольклорных и письменных памятников урумов - тюркоязычных греков, выходцев из Крыма])
Александр Николаевич Гаркавец долгие годы изучал тюркские языки, записывал устную речь, собирал фольклор и письменные памятники, особенно кыпчакские, и благодаря публикации основополагающих трудов по кыпчакскому источниковедению, изданных в последние годы, внес неоценимый вклад в развитие мирового кыпчаковедения и крымскотатарского языкознания, а фундаментальными трудами по языку и фольклору урумов - тюркоязычных греков Северного Приазовья (Мариупольщины) - заложил прочные научные основы урумистики.

 

 

 

Араджиони М. А. "Греки Крыма и Приазовья: истоия изучения и историография этнической истории и культуры (80-е гг. XVIII в. - 90-е гг. XX в.)".

Книга М. А. Араджиони  посвящена изучению истории двухсотлетнего исследования этнической истории и традиционной культуры греков Крыма и Приазовья, характеристики накопленной за этот период историографии и источников. В книге есть биографические указатели, она может служить путеводителем по музеям, посвященным грекам Южной Украины.

 

 

 

 

 

 

Яруцкий Л. Д. "Мариупольская старина: Рассказы краеведа".

Многие годы Лев Яруцкий посвятил изучению истории, быта и культуры Мариуполя. Его очерки, высоко оцененные специалистами и читающей публикой со времен их публикации в периодике, составили первую из нескольких книг об основании колонии греков Приазовья.
Чувство кровной связи с теми, кто осваивал эту землю, основывал города и поселки, творил славный и трудный вчерашний день нашей истории, рождает яркое повествование краеведа.

 

 

 

 

 

 

Кримська колиска.
Крымская колыбель. За редакцией М.А.Араджиони.


Иллюстрированный цветной сборник детского фольклора из культурного наследия семи народов Крыма: болгар, армян, греков, немцев, крымских татар, россиян, украинцев. В сборник вошли также некоторые авторские произведения. Сборник состоит из семи национальных частей, которые сопровождаются поэтическими переводами на украинском и русском языках, методическими рекомендациями, словарем, подборкой нот, списком литературы.

 

 

 

 

 

 

 

Мосхури И.В."Греки в истории Севастополя"

Монография И.В, Мосхури посвящена актуальной, практически неиссле­дованной теме и представляет собой завершенный труд, имеющий важное научное и теоретическое значение. Работу отличает широкий пространствен­ный фон в русле проблем новой истории, хороший литературный стиль и ин­тересный, удачно подобранный иллюстративный материал. Ее значимость обусловлена не только уникальной древней культурой греческого этноса, но и исключительно важной его ролью в экономической и социально-политической жизни Украины и России. В ней содержится богатейший материал по грече­скому этносу Севастополя, представителям различных социальных и профес­сиональных групп, архивные и полевые исследования автора.

 

 

 

 

Греки России и Украины. Сост., отв. ред. Ю. В. Иванова.

Греки - потомки одного из древнейших народов Европы - не случай­ные гости в России. Более 1000 лет назад возле Херсонеса свершилось кре­щение Руси, для чего туда прибыли греческие священники из Константино­поля. С XIV века в Московии жили греки - ученые-богословы, знатоки богослужебной грамоты, купцы, ремесленники, воины, служители церкви. С конца XVII до начала XIX века греки, земли которых были завоеваны Ос­манской империей, массами эмигрировали в Россию и активно помогали русским войскам во время многочисленных русско-турецких войн. Они рас­селялись в столице и других городах, особенно в причерноморской полосе. В XIX - начале XX века греки мигрируют из Малой Азии в пределы Север­ного и Южного Кавказа. Греки - аристократы и горожане, купцы и воины, моряки и виноделы - активно участвовали в жизни российского общества. Об их своеобразной культуре, о судьбах выдающихся лиц, о крестьянском труде и народном искусстве повествует эта книга. Значительная часть опубликованных материа­лов собрана специалистами-этнологами непосредственно в селах и городах среди греческого населения.
Книга богато иллюстрирована, привлечены музейные коллекции.

 

 

Ф. Церахто. "Леонтий Хонагбей. Повесть." (Страницы из жизни поэта греков Приазовья)

В книге описаны события из жизни поэта, любовно на­зываемого среди греков „народным", - Леонтия Хонагбея: его трагическая любовь, сиротская бедность, стремление вы­рваться из батраков и стать самостоятельным, жизнь на чуж­бине во имя исполнения этой мечты, приобретённое благопо­лучие и последующее полное разорение. Жизнеописание по­эта основано на фактическом материале событий и судеб их участников, что представляет само по себе интерес для со­временного читателя.

 

 

 

 

 

 

Терентьєва Наталія, Балабанов Костянтин. Греки в Україні: історія та сучасність.

Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.
Перший навчальний посібник, у якому висвітлюється історичне минуле, сучасне становище та перспективи грецької діаспори України. Автори аналізують історичний шлях талановитого й мудрого народу, який, незважаючи на колосальні труднощі та випробування, зберіг свою культуру та етнічну самобутність. З середовища греків України вийшло багато видатних учених, відомих політиків, керівників підприємств та організацій, митців, громадських діячів. У посібнику наводяться життєписи видатних представників грецької діаспори, діяльність яких стала одним з чинників розвитку української матеріальної та духовної культури. Навчальний посібник орієнтовано на використання у вузах України. У першій частині відображена історія грецької діаспори на українських теренах від античної доби і до розгортання боротьби за національне визволення Греції.

 

 

 

Менглебей С.А. Новоселовцы.

Книга посвящена истории села Новоселовка.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слюсаренко Оксана, Терентьєва Наталія. Торгово-економічні зв'язки України і Греції: історичні традиції та сьогодення.

Монографія є першим комплексним науковим дослідженням розвитку торгово-економічних зв'язків України і Греції. Висвітлено історичні традиції зв'язків народів обох країн, досліджено динаміку двосторонніх відносин, проаналізовано основні успіхи, проблеми, представлено перспективу розвити і економічних взаємин двох держав.
Видання розраховано на керівників і спеціалістів комерційних структур, викладачів, студентів, спеціалістів-господарників підприємств усіх форм власності, які займаються практичними питаннями зовнішньоекономічної діяльності, та всіх тих, хто цікавиться історією торгово-економічних зв'язків України і Греції.

 

 

 

 

 

Папуш И.А. "Народному образованию п. Сартана - 100 лет!"

Книга посвящена исторической дате - 75-летию Донецкой области. Это был период бурного развития промышленности и сельского хозяйства, который связан с развитием народного образования, с повсеместным открытием школ в Приазовье, и в частности в Сартане, а также с творческой деятельностью жителей Сартаны. Автор свой труд посвящает потомкам с надеждой, что они сохранят традиции и обычаи своих далёких предков, приумножат достижения старшего поколения.

 

 

 

 

 

 

Балабанов К.В., Пархоменко С.П. "Національно-культурне та громадське життя греків України в другій половині XX -  на початку XXI століття."

Данная монография является первым комплексным научным исследованием национально-культурного развития и общественной жизни греков Украины во второй половине XX - в начале XXI века.
Раскрыты способы сохранения культурной самобытности греческого этноса в условиях партийно-государственного курса на «сближение и слитие наций». Исследовано процесс активизации культурного развития греческого сообщества в период перестройки. Проанализированы составляющие части этнокультурного возрождения греков в Украине.
Издание рассчитано на преподавателей, студентов, ученых-краеведов и всех тех, кто интересуется историей и современным состоянием эллинизма в Украине.

 

 

 

 

Маврокордато А. В., Радайкина Е. В. Маврокордато. "Музейон - золотая скрижаль времени."

Под ред. И с послесл. Е. В. Радайкиной. - г. Николаев: «ОКО» ~ 2005г.
«Музейон - золотая скрижаль времени» - это литературно-философское размышление о мыслепространстве древнегреческого полиса Ольвия. Истории мысли Северного Причерноморья, сохранении традиций этики и культуры Древней Эллады современными греками и жителями края. Это увлекательная история о мифологических архетипах и великих эллинских мудрецах. Это эк­скурс в новейшую науку астроантропологию, и рассказ о ее связи с теософией Орфея, Пифагора, Платона и ГРВ - биоэлектрографией. Это своеобразная ода к торжеству идеала Общего блага и полета творческой мысли.
Издание для широкого круга читателей.

 

 

 

 

Авторы проекта и составители: Андрей Дмитриев, Ирина Евса, Станислав Минаков. "Ветка былой Эллады. Греческие мотивы в современной русской поэзии." Харьков, Майдан, 2004

Книга, приуроченная к 350-летию Харькова, составлена из стихотворений поэтов, в разные годы принимавших участие в Международном фестивале современной поэзии памяти Б. Чичибабина.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Балакай В. Стихи и поэмы. ИПК «Запорожье», 2002 год

В сборник вошли лучшие поэтические произведения автора.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Напечатано под редакцией автора Балджи А. Я. Иван Саввиди: Путь к себе и к людям. ЗАО «Газета «Приазовский рабочий», 2009.

Под обложкой этого буклета собраны некоторые публицистические материалы из СМИ России, Греции, Украины и Белоруссии, фото, раскрывающие образ Ивана Игнатьевича Саввиди, много делающего для единения греков постсоветских государств. И.И. Саввиди - известный российский политик, депутат Госдумы, координатор периферии греков бывшего СССР. Благодаря его патриотическим стараниям в грекоязычных регионах бывшего СССР возрождаются эллинские культурно-бытовые традиции наших предков, в национальное движение пришла молодежь, которой принадлежит будущее.

 

 

 

 

 

Ігор Лильо. "Нариси з історії грецької громади Львова
XVI-XVII століть." Львів, Видавництво Львівської політехніки, 2002 рік


Книгу присвячено окремим питанням історії грецької громади Львова в XVI - XVII ст. На підставі аналізу джерельних матеріалів відображено розвиток та еволюцію грецької громади в умовах політичного та суспільного середовища західноукраїнських земель у складі польської держави. Економічну, суспільну та культурну активність представників грецького етносу у Львові розглянуто в контексті особливостей історичних процеси, що відбувались у Центрально-Східній Європі.

 

 

 

 

 

 

Терентьєва Наталія. "Таємне грецьке товариство "Філікі Етерія". Київ: Інститут історії України НАН України, 2005.

Книга висвітлює славні традиції боротьби грецького народу проти Османського панування. Досліджуються передумови! грецького національно-визвольного руху та його особливості! Висвітлюється діяльність таємної організації "Філікі Етерія", яка була центром підготовки революції 1821-1829 рр. та залишилася! яскравою сторінкою в історії боротьби грецького народу за національну незалежність. Подані біографії засновників цього товариства: Ніколаоса Скуфаса, Афанасіоса Цакалова та Емануіпа Ксантоса.
Для науковців, викладачів, студентів та всіх, хто цікавиться! історією України, українсько-грецьких зв'язків, історією грецької] діаспори.

 

 

 

 

От античности до наших дней. Очерки истории и культуры греков Украины.

 В данном сборнике материалов кратко отображены основные вехи истории украинских греков. Она насчитывает более 2500 лет и насыщена яркими героическими, а порой драматическими событиями. В соответствии с запросами соотечественников, с целью систематизации и популяризации истории греков Украины организаторы проекта обобщили богатый исследовательский материал известных ученых, краеведов, авторов книг, статей, учебных пособий, составителей сборников документов С.Калоерова, Н.Терентьевой, К.Балабанова, И.Джухи, И.Пономаревой, Л.Кузьменкова, П.Патракиц и Н.Топаловой, Ю.Ивановой, И.Мосхури и др.

Итогом осмысления, анализа и обобщения исторического пути и современного положения греков Украины являются предлагаемые читателю очерки.

Руководитель проекта и ответственный за выпуск - председатель ФГОУ, Проценко-Пичаджи Александра Ивановна

Редактор и составитель - ответственный секретарь Федерации, Коссе Николай Сергеевич


Скачать книгу

   
   

 

Балджи А.Я. «Эллины Приазовья вчера, сегодня, завтра»

 

Жанр: очерки.

 

Данная книга - не историческое или этнографическое исследо­вание, не публицистическое эссе или художественное произведение. Она - сборник газетных публикаций, зафик­сировавших события по горячим следам. Но как из отдель­ных кусочков смальты художник создает мозаичную картину, так будущий историк из материалов, вошедших в сборник, сможет воссоздать целостную картину жизни мариупольских греков на рубеже XX и XXI веков во всем, ее драматическом, а порой и противоречивом многообразии. В этом и состоит непреходящая ценность книги Анатолия Балджи - журналиста, активиста национального движе­ния, мариупольского грека.

 

 

Балджи А. Я. «Разговор по душам»

 

Жанр: очерки

«Мариупольская неделя» - один из популярных еженедельни­ков Приазовья. На страницах издания публикуются материалы познавательно-развлекательного характера, пропагандируется литературное творчество мариупольцев, проводятся различные конкурсы. Важное место в «Мариупольской неделе» отводится и социальной тематике, которую в основном разрабатывает Анато­лий Балджи под рубрикой «Читатель — газета: разговор по ду­шам».

Часть этих публицистических очерков, опубликованных в разное время, читатель найдет в этой книге, посвященной 15-летию газеты.

 

 

Балджи А.Я. «Горький абрикос»

 

Жанр: повесть.

 

Повесть талантливого мариупольского журналиста о жизни старейшего мариупольского селения с античным названием Сартана. Написана на румейском диалекте с частичным переводом на русский язык.

 

 

 

 

 

 

Балджи А.Я. «Недопетая песня Тамары Кацы. Сборник воспоминаний»

 

Жанр: сборник воспоминаний.

Предлагаемая вниманию читателей книга посвящается Тамаре Ана­тольевне Кацы, знаменитой исполнительнице греческих песен, тра­гически погибшей 12 июня 1999 года в автомобильной катастрофе. Ее короткая жизнь всецело была посвящена заботам о возрождении самобытной культуры эллинов Приазовья, всех исторических ценно­стей маленького этноса, жившего до недавнего времени в вековой изоляции от своей исторической родины.


Warning: imagepng(): Unable to open './images/captcha/e3f1d6327e392ba7d0e0000ea861c70c.png' for writing: Permission denied in /var/www/html/greeks.ua/library/Zend/Captcha/Image.php on line 557

Назад

 

 © Греки Украины, 2008 - 2015 Правовая информация и условия использования О портале