rus   ukr   ell   eng
         
 • Головна
 •  
 • Історія
 •  
 • Культура
 •  
 • Бізнес-Портал
 •  
 • Нерухомість
 •  
 • Магазин

Структура МАГП

Міжнародна асоціація греків-підприємців (МАГП) — організація, метою діяльності якої є об'єднання підприємців будь-якої національності для захисту їх законних соціальних і економічних прав.

Структура Асоціації та її керівних органів

Схема организационной структуры МАГП

1. Основою діяльності Асоціації є добровільність та рівноправною її членів, самоврядування, законність і гласність.

2. Основу Асоціації складають місцеві відділення, які здійснюють свою роботу на підставі Положень, які не суперечать Статуту Асоціації й затверджуються Радою Асоціації. Місцеві відділення обирають свої керівні органи на власних зборах. Чисельність керівного органу, форма його обрання, термін повноважень, а також форма роботи визначається зборами місцевих відділень, а також Положенням про них.

3. Вищим керівним органом Асоціації є збори делегатів Асоціації, які скликаються один раз у рік. Час і місце проведення, норми представництва й порядок обрання делегатів встановлюється Радою Асоціації за місяць до зборів. Позачергові збори скликаються з ініціативи Ради Асоціації або на вимогу не менш третини місцевих відділень.

4. Збори вважаються правомочними у разі присутності двох третіх обраних делегатів. Рішення зборів вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше, ніж половина присутніх делегатів.

5. Збори Асоціації:

 • розглядають і затверджують Статут Асоціації, вносять зміни та доповнення до нього;
 • обирають Президента Асоціації, Раду Асоціації та Ревізійну комісію;
 • визначають головні напрямки діяльності Асоціації;
 • розглядають апеляції на рішення Ради Асоціації;
 • заслуховують і затверджують звіти Президента Асоціації та Ревізійної комісії;
 • розв'язують питання щодо реорганізації або ліквідації Асоціації;
 • реалізують право власності на майно та кошти Асоціації, делегуючи право розпорядження в період між з'їздами Раді Асоціації.

6. У період між зборами керівним органом Асоціації є Рада Асоціації, яка обирається на три роки. Кількісний склад Ради Асоціації визначається зборами. На засідання Ради Асоціації запрошуються голови місцевих відділень (регіональних відділень) Асоціації із правом дорадчого голосу.

Рада Асоціації:

 • • керує діяльністю Асоціації в період між з'їздами;
 • скликає збори Асоціації, попередньо розглядає питання, які виносяться на збори;
 • здійснює господарське керування майном і коштами Асоціації, створює постійні комісії, секції й групи за напрямками діяльності для виконання завдань , які стоять перед Асоціацією;
 • приймає рішення щодо створення місцевих відділень Асоціації й координує їх діяльність;
 • приймає рішення про припинення діяльності територіальних відділень;
 • затверджує положення про місцеві відділення й Ревізійну комісію;
 • призначає виконавчого директора;
 • за пропозицією виконавчого директора затверджує штат Виконавчого комітету Асоціації та затверджує Положення про нього;
 • затверджує бюджет і кошторис витрат;
 • затверджує зразки печатки, штампів, емблем та іншу символіку;
 • встановлює розміри вступних та членських внесків;
 • розглядає скарги про виключення зі членів Асоціації;
 • приймає рішення щодо створення підприємств і організацій для забезпечення виконання положень Статуту Асоціації;
 • ухвалює на свій розгляд інші питання , які випливають із цього Статуту , за винятком тих , які віднесені до виняткової компетенції зборів.

7. Засідання Ради Асоціації проводяться не частіше одного разу на два місяці і вважаються правочинними, якщо з'явилося не менше двох третіх членів Ради Асоціації. Рішення Ради Асоціації приймаються простою більшістю голосів.

8. Вищою посадовою особою Асоціації є Президент, який обирається з'їздом на три роки. Президент є одночасно Головою Ради Асоціації.

Президент Асоціації:

 • здійснює загальне керівництво Асоціації;
 • представляє Асоціацію у взаєминах з державними органами, громадськими всеукраїнськими й міжнародними (неурядовими) організаціями;
 • скликає й організовує роботу Ради Асоціації;
 • забезпечує виконання вирішень зборів Асоціації;
 • як перша особа має право підпису фінансових документів;
 • розглядає всі інші питання, які стосуються діяльності Асоціації.

9. Здійснення виконавчих функцій покладається на Виконавчий комітет Асоціації, працівники якого працюють на контрактній основі.

Виконавчий комітет Асоціації:

 • забезпечує виконання рішень Ради Асоціацій;
 • складає бюджет Асоціації й подає його на затвердження Ради Асоціації;
 • забезпечує виконання фінансово-господарчої діяльності Асоціації.

Очолює Виконавчий комітет Асоціації виконавчий директор, який працює на контрактній основі. Виконавчий директор:

 • здійснює фінансово-господарські функції по забезпеченню діяльності Асоціації;
 • укладає господарські договори;
 • підписує господарські документи і представляє Асоціацію з питань, що відносяться до компетенції Виконавчого комітету;
 • в межах штатного розкладу призначає й звільняє персонал Виконавчого комітету Асоціації.

10. Ревізійна комісія:

 • проводить ревізію господарсько-фінансової діяльності Асоціації;
 • готує і подає результати перевірок на засідання Ради та зборів Асоціації;
 • • здійснює контроль за дотриманням керівними органами Асоціації вимог Статуту та інших нормативних документів Асоціації.

11. Асоціація, створені нею установи та організації зобов'язані вести оперативний бухгалтерський облік, статистичну звітність, зареєструватися в органах державної податкової адміністрації та вносити до бюджету платежі у порядку і розмірах, передбачених законодавством.

 

Виписка про структуру Асоціації є пунктом зі статуту МАГП. Повний текст Статуту можна завантажити тут:

Статут МАГП (Мова: російська) (0,07 MB, PDF)

 

або ознайомитися з копією документа в розділі Статут.


Назад

 

 
 • Головна
 •  
 • Історія
 •  
 • Культура
 •  
 • Бізнес-Портал
 •  
 • Нерухомість
 •  
 • Магазин



© Греки України, 2008 - 2013 Правова інформація і умови використання Про портал